Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos nuostatai

NAUJA REDAKCIJA nuo 2015 09 09

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 ĮSAKYMAS
DĖL NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

2013 m. rugpjūčio 27 d. Nr. V-789
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 12 d. nutarimu Nr. 1142 „Dėl biudžetinės įstaigos Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos savininko teisių ir pareigų įgyvendinimo“:
1. T v i r t i n u Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos nuostatus (pridedama).
2. Į g a l i o j u Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos direktorių Vytautą Vidmantą Zimnicką pasirašyti pakeistus Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos nuostatus ir atlikti visus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus veiksmus, susijusius su Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos nuostatų įregistravimu Juridinių asmenų registre.
3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS

                                                                                                                          ______________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2013 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. V-789
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
 2015 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. V-1032 redakcija)

                                                                                                                                         

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (toliau – Laboratorija) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinė įstaiga.
2. Laboratorijos paskirtis – teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, atliekant laboratorinius tyrimus, vertinimus ir kitas Laboratorijos nuostatuose nurodytas funkcijas.
3. Laboratorija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
4. Laboratorijos savininkė yra valstybė, o savininkės teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, kaip Laboratorijos savininkės teises ir pareigas įgyvendinanti institucija:
4.1. tvirtina Laboratorijos nuostatus;
4.2. teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia Laboratorijos direktorių;
4.3. priima sprendimą dėl Laboratorijos buveinės pakeitimo;
4.4. priima sprendimą dėl Laboratorijos filialų steigimo ir jų veiklos nutraukimo;
4.5. priima sprendimą dėl Laboratorijos reorganizavimo ir likvidavimo;
4.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
4.7. sprendžia kitus teisės aktuose ir šiuose nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
5. Laboratorija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitų banke, antspaudą su savo pavadinimu.
6. Laboratorijos buveinės adresas: Vilnius, Žolyno g. 36; interneto svetainė, kurioje skelbiami vieši pranešimai: www.nvspl.lt. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.
7. Laboratorija finansuojama iš valstybės biudžeto, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų, taip pat gali būti finansuojama iš kitų įstatymų ir kitų teisės aktų numatytų finansavimo šaltinių.
8. Laboratorijos nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.

II SKYRIUS
LABORATORIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

9. Laboratorijos veiklos tikslas – atlikti laboratorinius tyrimus, vertinimus ir kitas Laboratorijos nuostatuose nurodytas funkcijas, reikalingas:
9.1. visuomenės sveikatai stiprinti ir stebėti;
9.2. sveikatos priežiūrai, ligų diagnostikai, profilaktikai ir kontrolei vykdyti;
9.3. valstybinei visuomenės sveikatos saugos kontrolei vykdyti;
9.4. valstybinei produktų saugos ekspertizei atlikti;
9.5. vartotojų teisėms, susijusioms su visuomenės sveikatos sauga ir paslaugų kokybe, ginti;
9.6. cheminio užteršimo atvejų likvidavimo efektyvumo kontrolei atlikti.
10. Laboratorija, siekdama veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:
10.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir (arba) valstybės visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, užsakymu Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“, nustatyta tvarka, pagal Valstybės užsakomų laboratorinių tyrimų nomenklatūrą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-179 „Dėl Valstybės užsakomų laboratorinių tyrimų nomenklatūros patvirtinimo“ ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, gaudama apmokėjimą iš valstybės biudžeto lėšų:
10.1.1. ima mėginius laboratoriniams tyrimams ir teikia mėginių ėmimo metodinę pagalbą;
10.1.2. atlieka laboratorinius tyrimus:
10.1.2.1. mikrobiologinius (bakteriologinius, mikologinius, virusologinius, protistologinius) tyrimus;
10.1.2.2. parazitologinius tyrimus;
10.1.2.3. entomologinius tyrimus;
10.1.2.4. klinikinius tyrimus;
10.1.2.5. tyrimus, kuriems būtinas trečiojo biologinės saugos lygio sąlygų užtikrinimas;
10.1.2.6. cheminius tyrimus;
10.1.2.7. fizikinių veiksnių tyrimus;
10.1.3. atlieka kvapo koncentracijos tyrimus, sklaidos modeliavimus ir vertinimus;
10.1.4. Neteko galios nuo 2016-04-01
10.1.5. vykdo nacionalinės referentinės laboratorijos funkcijas;
10.1.6. teikia informaciją apie nustatytus užkrečiamųjų ligų sukėlėjus;
10.1.7. nacionaliniu lygiu koordinuoja medicinos prietaisų sterilizavimo ir dezinfekcijos proceso kokybės užtikrinimą;
10.1.8. teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas sveikatos rizikos veiksnių vertinimo, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo klausimais;
10.2. teisės aktų nustatyta tvarka teikia mokamas sveikatos priežiūros paslaugas; 
10.3. vykdo Pasaulio sveikatos organizacijos nominuotų Nacionalinio gripo centro, Nacionalinės tymų ir raudonukės laboratorijos bei Nacionalinės poliomielito ir enterovirusų laboratorijos funkcijas;
10.4. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant nacionalinius, regioninius bei tarptautinius mokslinius projektus ir programas;
10.5. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, asociacijomis ir kitomis organizacijomis, atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis, įstaigomis, asociacijomis ir kitomis organizacijomis;
10.6. pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro suteiktus įgaliojimus atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos šalių ekspertų komisijose ir darbo grupėse, bendradarbiauja su Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuru ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru, dalyvauja tarptautinių laboratorijų tinklų veikloje;
10.7. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ir pastabas dėl teisės aktų bei programų projektų rengimo;
10.8. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms, teikia informaciją visuomenei, fiziniams ir juridiniams asmenims;
10.9. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus.
11. Laboratorija atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

III SKYRIUS
LABORATORIJOS TEISĖS

12. Laboratorija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų bei atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:
12.1. užsiimti nuostatuose nustatyta veikla Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų;
12.2. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patikėjimo teise valdyti, naudoti valstybės turtą ir juo disponuoti;
12.3. teisės aktų nustatyta tvarka iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų gauti informaciją;
12.4. sudaryti komisijas, darbo grupes Laboratorijos kompetencijos klausimams spręsti, įtraukti į jas kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, asociacijų ir kitų organizacijų atstovus bei specialistus, suderinusi su jų vadovais;
12.5. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, asociacijomis ir kitomis organizacijomis, užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir organizacijomis, žiniasklaida;
12.6. sudaryti sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;
12.7. gauti paramą;
12.8. teisės aktų nustatyta tvarka gauti pajamų iš kitų šaltinių;
12.9. teisės aktų nustatyta tvarka teikti mokamas paslaugas.
13. Laboratorija turi ir kitų teisių, numatytų įstatymuose ar kituose teisės aktuose.

IV SKYRIUS
LABORATORIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

14. Laboratorijos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintu metiniu veiklos planu.
15. Laboratorijos veikla reglamentuojama Laboratorijos direktoriaus tvirtinamais Laboratorijos darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, struktūrinių padalinių nuostatais, darbuotojų pareigybių aprašymais, kokybės vadybos sistemos ir kitais dokumentais.
16. Laboratorijai vadovauja direktorius, kurį teisės aktų nustatyta tvarka į šias pareigas skiria ir iš jų atleidžia Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras. Laboratorijos direktorius yra pavaldus ir atskaitingas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui.
17. Laboratorijos direktorius:
17.1. planuoja, organizuoja, kontroliuoja Laboratorijos darbą, kad būtų įgyvendinami Laboratorijos veiklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
17.2. pagal kompetenciją priima įsakymus, kitus tvarkomuosius dokumentus, kontroliuoja jų vykdymą;
17.3. suderinęs su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministru tvirtina Laboratorijos struktūrą;
17.4. tvirtina Laboratorijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus, nustato darbuotojų tarnybinius atlyginimus ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų lėšų ir didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
17.5. teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia Laboratorijos darbuotojus, juos skatina, skiria jiems nuobaudas ir pašalpas;
17.6. Laboratorijos vardu pasirašo sutartis ir kitus dokumentus;
17.7. atstovauja Laboratorijai visose institucijose, įstaigose ir organizacijose arba suteikia įgaliojimus Laboratorijos darbuotojams atstovauti Laboratorijos interesams Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse bei tarptautinėse organizacijose;
17.8. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Laboratorijos nuostatų;
17.9. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
17.10. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Laboratorijos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
17.11. už Laboratorijos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka atsiskaito Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui;
17.12. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro pavedimus.
18. Laboratorijos direktoriaus pavaduotojas (-ai) tiesiogiai pavaldus (-ūs) ir atskaitingas (-i) Laboratorijos direktoriui. 
19. Jeigu Laboratorijos direktoriaus laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro paskirtas Laboratorijos direktoriaus pavaduotojas ar kitas darbuotojas.

V SKYRIUS
LABORATORIJOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

20. Laboratorijos valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.
21. Laboratorijos finansų kontrolė atliekama Laboratorijos direktoriaus tvirtinamų Laboratorijos finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka. Laboratorijos finansų kontrolę atlieka Laboratorijos direktoriaus paskirti darbuotojai. 
22. Laboratorijos metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę pagal kompetenciją atlieka Laboratorijos direktorius ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos struktūriniai padaliniai.
23. Laboratorijos vidaus auditą atlieka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vidaus audito struktūrinis padalinys.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Laboratorija pertvarkoma, reorganizuojama arba likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

Paskutinis atnaujinimas: 2019-08-30 14:26:35