Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA
Nacionalinės visuomenės sveikatos
priežiūros laboratorijos direktoriaus
2017 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VK-224

 

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Vidaus tvarkos taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (toliau – Laboratorija) vidaus tvarką, kurios tikslas – daryti įtaką Laboratorijos darbuotojų, elgesiui, kad gerėtų jų ir visuomenės santykiai.
  2. Šių taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.
  3. Už Laboratorijos taisyklių įgyvendinimą atsako Laboratorijos direktorius.

 

II SKYRIUS

DARBO IR POILSIO LAIKAS

4. Darbo laikas Laboratorijoje nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašu ir Sutrumpinto darbo laiko normų ir apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintais Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“.
5. Darbuotojai turi laikytis Laboratorijoje nustatyto darbo laiko režimo.
6. Darbo laikas žymimas vadovaujantis Darbo laiko apskaitos žiniaraščio forma ir Darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo tvarkos aprašu, patvirtintais Laboratorijos direktoriaus įsakymu.
7. Darbuotojams nustatoma 5 darbo dienų savaitė su 2 poilsio dienomis.
8. Įprastai darbuotojų, kuriems nustatyta 40 val. trukmės savaitė, darbo laikas yra pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–16.45 val., penktadieniais 8.00–15.30 val., pertrauka pailsėti ir pavalgyti 12.00–12.30 val. arba pirmadieniais–penktadieniais 8.00–16.30 val., pertrauka pailsėti ir pavalgyti 12.00–12.30 val. Toks darbo ir poilsio laikas nustatytas:
8.1. direktoriaus pavaduotojams;
8.2. Administravimo skyriaus darbuotojams;
8.3. Kokybės vadybos skyriaus darbuotojams;
8.4. Finansų ir apskaitos skyriaus darbuotojams;
8.5. Teisės ir personalo skyriaus darbuotojams;
8.6. Planavimo ir viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojams;
8.7. Bendrųjų reikalų skyriaus darbuotojams;
8.8. Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjui;
8.9. Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojui;
8.10. Klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojams pagal darbo pobūdį;
8.11. Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjui;
8.12. Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotojui;
8.13. Klinikinių tyrimų skyriaus vedėjui;
8.14. Klinikinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotojui;
8.15. Cheminių tyrimų skyriaus vedėjui;
8.16. Cheminių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotojui;
8.17. Sveikatos rizikos veiksnių vertinimo skyriaus vedėjui;
8.18. Sveikatos rizikos veiksnių vertinimo skyriaus vedėjo pavaduotojui;
8.19. Sveikatos rizikos veiksnių vertinimo skyriaus darbuotojams;
8.20. Sveikatos mokymo skyriaus darbuotojams;
8.21. Validacijos skyriaus darbuotojams;
8.22. Kauno skyriaus vedėjui;
8.23. Kauno skyriaus Klientų aptarnavimo poskyrio vedėjui;
8.24. Kauno skyriaus Klientų aptarnavimo poskyrio darbuotojams pagal darbo pobūdį;
8.25. Klaipėdos skyriaus vedėjui;
8.26. Klaipėdos skyriaus Klientų aptarnavimo poskyrio vedėjui;
8.27. Klaipėdos skyriaus Klientų aptarnavimo poskyrio darbuotojams;
8.28. Šiaulių skyriaus vedėjui;
8.29. Šiaulių skyriaus Klientų aptarnavimo poskyrio vedėjui;
8.30. Šiaulių skyriaus Panevėžio klientų aptarnavimo poskyrio vedėjui;
8.31. Šiaulių skyriaus Klientų aptarnavimo poskyrio darbuotojams;
8.32. Šiaulių skyriaus Panevėžio klientų aptarnavimo poskyrio darbuotojams.
9. Įprastai darbuotojų, kuriems nustatyta 38 val. trukmės savaitė, darbo laikas yra pirmadieniais–penktadieniais 8.00–16.06 val., pertrauka pailsėti ir pavalgyti 12.00–12.30 val. Toks darbo ir poilsio laikas nustatytas:
9.1. Klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojams pagal darbo pobūdį;
9.2. Mikrobiologinių mitybos terpių kokybės kontrolės skyriaus darbuotojams;
9.3. Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Mikrobiologinių mitybos terpių paruošimo poskyrio darbuotojams;
9.4. Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Ne maisto medžiagų ir gaminių tyrimų poskyrio darbuotojams;
9.5. Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Parazitologinių tyrimų poskyrio darbuotojams;
9.6. Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio darbuotojams;
9.7. Klinikinių tyrimų skyriaus Bakteriologinių tyrimų poskyrio darbuotojams;
9.8. Klinikinių tyrimų skriaus Molekulinių biologinių tyrimų poskyrio darbuotojams;
9.9. Klinikinių tyrimų skyriaus Retų ir pavojingų užkrečiamųjų ligų sukėlėjų tyrimų poskyrio darbuotojams;
9.10. Klinikinių tyrimų skyriaus Serologinių tyrimų poskyrio darbuotojams;
9.11. Klinikinių tyrimų skyriaus Virusologinių tyrimų poskyrio darbuotojams;
9.12. Cheminių tyrimų skyriaus Aplinkos tyrimų poskyrio darbuotojams;
9.13. Cheminių tyrimų skyriaus Instrumentinių tyrimų poskyrio darbuotojams;
9.14. Cheminių tyrimų skyriaus Maisto tyrimų poskyrio darbuotojams;
9.15. Cheminių tyrimų skyriaus Ne maisto medžiagų ir gaminių tyrimų poskyrio darbuotojams;
9.16. Kauno skyriaus Klientų aptarnavimo poskyrio darbuotojams pagal darbo pobūdį;
9.17. Kauno skyriaus Mikrobiologinių tyrimų poskyrio darbuotojams;
9.18. Kauno skyriaus Cheminių tyrimų poskyrio darbuotojams;
9.19. Klaipėdos skyriaus Mikrobiologinių tyrimų poskyrio darbuotojams;
9.20. Klaipėdos skyriaus Cheminių tyrimų poskyrio darbuotojams;
9.21. Šiaulių skyriaus Mikrobiologinių tyrimų poskyrio darbuotojams;
9.22. Šiaulių skyriaus Cheminių tyrimų poskyrio darbuotojams.
10. Įprastai darbuotojų, kuriems nustatyta 36 val. trukmės savaitė, darbo laikas yra pirmadieniais–penktadieniais 8.00–15.42 val., pertrauka pailsėti ir pavalgyti 12.00–12.30 val. Toks darbo ir poilsio laikas nustatytas:
10.1. Sveikatos rizikos veiksnių vertinimo skyriaus Fizikinių veiksnių tyrimų poskyrio darbuotojams;
10.2. Sveikatos rizikos veiksnių vertinimo skyriaus Profesinės rizikos vertinimo poskyrio darbuotojams.
11. Darbuotojai privalo dirbti darbo grafikuose nustatytu laiku. Darbo grafikus rengia direktoriaus įsakymu paskirti darbuotojai. Parengtus darbo grafikus, suderintus su poskyrio vedėju, skyriaus vedėju, direktoriaus įsakymu paskirtu Teisės ir personalo skyriaus darbuotoju, tvirtina direktorius arba direktoriaus įsakymu paskirtas direktoriaus pavaduotojas pagal veiklos sritį.
12. Individualus darbo laiko režimas ir individualūs darbo grafikai darbuotojams gali būti nustatomas atsižvelgiant į darbuotojo prašymą, kai nurodytos priežastys yra objektyvios ir pagrįstos, taip pat į Laboratorijos galimybes ir efektyvaus darbo užtikrinimą.
13. Individualiuose darbo grafikuose darbuotojams darbo pradžia gali būti nustatyta ne ankstesnė kaip 6.00 val., o darbo pabaiga – ne vėlesnė kaip 20.00 val.
14. Suderinus prašymą dėl darbo grafiko pakeitimo su poskyrio vedėju, skyriaus vedėju, direktoriaus pavaduotoju pagal veiklos sritį, direktoriumi, direktoriaus įsakymu paskirtu Teisės ir personalo skyriaus darbuotoju, darbuotojui gali būti tvirtinamas individualus darbo grafikas.
15. Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda, išskyrus darbuotojams, kuriems taikoma sutrumpinta darbo trukmė.
16. Darbuotojai, palikdami Laboratoriją darbo tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę.
17. Darbuotojai, norėdami išvykti ne darbo tikslais, turi gauti tiesioginio vadovo sutikimą.
18. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, iki tos dienos 9.00 val. apie tai turi informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys.
19. Poilsio laikas Laboratorijoje nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“.
20. Darbuotojams suteikiamos pertraukos pailsėti ir pavalgyti, paros nepertraukiamasis poilsis tarp darbo dienų, savaitės nepertraukiamasis poilsis, kasmetinis poilsio laikas (švenčių dienos, atostogos).
21. Įprastai darbuotojams suteikiama 30 min. pertrauka pailsėti ir pavalgyti praėjus 4 val. nuo darbo pradžios.
22. Darbuotojams, kurių darbas susijęs su nepertraukiamu dokumentų ir tyrimo objektų priėmimu visą darbo dieną, suteikiama 30 min. pertrauka pailsėti ir pavalgyti skirtingu laiku, suderinus tarpusavyje pietų pertraukos laiką, bet ne vėliau kaip po 5 val. nuo darbo pradžios.

 

III SKYRIUS

BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

23. Darbuotojai gali bendrauti su žiniasklaidos atstovais arba kviesti į Laboratoriją žiniasklaidos atstovus tik suderinus su direktoriumi arba su direktoriaus pavaduotoju pagal veiklos sritį ir su Administravimo skyriaus vedėju.
24. Laboratorijos patalpose leidžiama rūkyti tik tam skirtose, specialiai įrengtose ir pažymėtose vietose. Kitose vietose, taip pat tarnybinėse transporto priemonėse, rūkyti draudžiama.
25. Darbuotojams draudžiama darbo metu darbe būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų. Nustačius, kad darbuotojas darbo metu darbe yra neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, surašomas tai patvirtinantis aktas, pasirašytas 3 asmenų, darbuotojas nušalinamas nuo darbo ir gali būti atleidžiamas iš darbo už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą teisės aktų nustatyta tvarka.
26. Darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų matomoje vietoje asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų ar gėrimų asmenų aptarnavimo metu.
27. Darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.
28. Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik darbuotojui esant.
29. Darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius Laboratorijos išteklius.
30. Laboratorijos elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.
31. Darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis Laboratorijos elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.
32. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka tik atsakingas už tai Laboratorijos darbuotojas arba už šią veiklą atsakingas juridinis asmuo.
33. Baigus darbą, išeinant iš kabineto, būtina patikrinti ar išjungta biuro įranga, apšvietimas, šildymo prietaisai, ventiliatoriai ir kiti elektros prietaisai. Darbuotojai turi palikti tvarkingą darbo vietą, dokumentus sudėti į spintas, stalčius, užrakinti patalpas.
34. Kabineto raktai turi būti išduodami tik darbuotojui, dirbančiam tame kabinete. Duoti ar perduoti raktus kitiems darbuotojams draudžiama, išskyrus atvejus, kai yra tiesioginio vadovo leidimas.
35. Patekti į Laboratorijos patalpas ne darbo metu galima tik iš anksto suderinus su tiesioginiu vadovu ir informavus Bendrųjų reikalų skyriaus apsaugos darbuotoją.
36. Darbuotojai privalo saugoti ir neatskleisti konfidencialios informacijos, kuri tapo žinoma jiems vykdant tiesiogines pareigas.

 

IV SKYRIUS

APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

37. Darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari.
38. Laboratorinius tyrimus atliekantys darbuotojai privalo dėvėti darbo rūbus, avalynę bei asmenines apsaugos priemones, jei tokios būtinos.
39. Direktorius, direktoriaus pavaduotojas pagal veiklos sritį arba tiesioginis vadovas, kurio nuomone, darbuotojo apranga ir išvaizda neatitinka taisyklių 37 ir 38 punktų reikalavimų, įpareigoja darbuotoją ateityje rengtis ir tvarkytis tinkamai.

 

 V SKYRIUS

ELGESIO REIKALAVIMAI

40. Darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Laboratoriją, kurioje dirba.
41. Laboratorijoje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.
42. Darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.
43. Darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.
44. Darbuotojų tarpusavio santykiai grindžiami supratimo, tolerancijos, geranoriškumo ir abipusės pagarbos principais.

 

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

45.Darbuotojams, pažeidusiems šias taisykles, gali būti taikoma atsakomybė už darbuotojo darbo pareigų pažeidimus arba materialinė atsakomybė, numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse.


VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

46.Taisyklės skelbiamos Laboratorijos interneto svetainėje.

_________________________

Paskutinis atnaujinimas: 2019-07-31 10:21:51
Paslaugos
Cheminiai, mikrobiologiniai, parazitologiniai, serologiniai, virusologiniai, fizikinių veiksnių tyrimai.

Ištiria ir įvertina profesinę riziką (fizikinių, cheminių, ergonominių, biologinių, fizinių, psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimą ir vertinimą) įmonėse ir įstaigose.

Pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių mokymai ir mokymai apie alkoholio ir narkotikų žalą (praradusiems teisę vairuoti transporto priemonę vairuotojams).
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas planuojamoms arba vykdomoms ūkinėms veikloms, kurioms turi būti nustatomos arba tikslinamos sanitarinių apsaugos zonų ribos. 
Mikrobiologinių mitybos terpių išpilstymo paslauga.
Mikrobiologinių mitybos terpių kokybės kontrolės paslauga.