Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija - Ebola hemoraginės karštligės virusas

Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Ebola hemoraginės karštligės virusas

KETVIRTOSIOS PAVOJINGUMO GRUPĖS VIRUSINIŲ HEMORAGINIŲ KARŠTINIŲ ĖMINIŲ PAĖMIMO, PAKAVIMO IR TRANSPORTAVIMO REKOMENDACIJOS

NAUDOJAMOS SĄVOKOS IR TERMINAI

ADR – Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais (angl. European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road).

IATA – Tarptautinė oro transporto asociacija (angl. International Air Transport Association);

Infekcinės medžiagos – tai tokios medžiagos, apie kurias žinoma arba yra pagrindo manyti, kad jos gali turėti patogeninių organizmų. Patogeniniai organizmai apibrėžiami kaip mikroorganizmai (įskaitant bakterijas, virusus, riketsijas, parazitus, grybelius) ir kiti agentai, pavyzdžiui, prionai, galintys sukelti žmonių ir gyvūnų  ligas, yra priskiriamos 6.2 klasei. Šioms medžiagoms priskiriami kodai UN 2814, UN 2900, UN3291 ir UN 3373.

A kategorijai priskiriamos infekcinės medžiagos, vežamos tokiu pavidalu, kad dėl savo poveikio gali sukelti nuolatinį žmonių nedarbingumą, pavojų žmonių ar gyvūnų gyvybei arba jų mirtiną ligą: UN 2814 – medžiagos, pavojingos žmonėms, UN 2900 – medžiagos, pavojingos tik gyvūnams.

Ketvirtai pavojingumo grupei priskiriami hemoraginių karštligių virusai: Ebolos, Marburgo, Lasos, Lujo, Chapare, Guanarito, Junino, Machupo, Sabia, Kyasanuro miško ligos, Alkhurma ir Krymo Kongo. Šių virusų infekcijos atveju klinikiniai ėminiai priskiriami A kategorijai, UN 2814.

ĖMINIŲ PAĖMIMAS 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) atsakingas asmuo apie planuojamą ėminių paėmimą telefonu informuoja Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (toliau – Laboratorija) Priėmimo skyriaus vedėją.

Ėminius rekomenduojama paimti 1-10 dienų laikotarpiu po klinikinių simptomų pasireiškimo.

Imant ėminius dėvimos asmeninės apsaugos priemonės: dvi poros vienkartinių pirštinių, vienkartinis skysčių nepraleidžiantis chalatas, FFP3 klasės respiratorius, akiniai arba veido skydas.

Ėminiai, imami įtariant ketvirtai pavojingumo grupei priskiriamo hemoraginės karštligės viruso infekciją:

1. Kraujo serumas (poriniai ėminiai) – imamas į sterilų plastikinį vakuuminį seruminį mėgintuvėlį be antikoaguliantų, be separacinio gelio (vakuuminis mėgintuvėlis raudonu kamšteliu). Kraujas turi būti imamas į 3 mėgintuvėlius, ne mažiau kaip po 3 ml

2. Kraujo plazma – imama į sterilų plastikinį vakuuminį plazmos mėgintuvėlį su etilendiamintetraacto rūgšties dikalio druska (K2EDTA) ir su separaciniu geliu (vakuuminis mėgintuvėlis baltu kamšteliu). Kraujas turi būti imamas į 2 vakuuminius mėgintuvėlius, ne mažiau kaip po 3 ml.

3. Bendras kraujas – imamas į sterilų plastikinį vakuuminį bendro kraujo mėgintuvėlį su etilendiamintetraacto rūgšties trikalio druska (K3EDTA) (vakuuminis mėgintuvėlis violetiniu kamšteliu). Kraujas turi būti imamas į 2 vakuuminius mėgintuvėlius, ne mažiau kaip po 3 ml.

Ėminių kiekis ir tūriai, kuriuos planuojama paimti iš kūdikių ir mažų vaikų, derinami su Laboratorijos specialistais.

Ant ėminių pakuočių nurodomas paciento vardas, pavardė, gimimo data, ėminių paėmimo data ir laikas. Ėminius draudžiama centrifuguoti, atidaryti ėminių pakuotes, dalyti ar perpilti

Ėminiai į Laboratoriją turi būti pristatytomi su užpildytais dokumentais:

-    Ketvirtosios pavojingumo grupės virusinių hemoraginių karštinių ėminių siuntimas (1 kopija);

-    Ketvirtosios pavojingumo grupės virusinių hemoraginių karštinių ėminių siuntimo deklaracija (2 vnt.).

Vienas deklaracijos egzempliorius lieka ASPĮ, siuntimas ir antras deklaracijos egzempliorius pristatomi į Laboratoriją. Siuntimai ir deklaracijos pildomi ne ėminių paėmimo patalpoje. 

ĖMINIŲ LAIKYMAS 

Ėminių laikymo iki tyrimo pradžios sąlygos priklauso nuo numatomų tyrimų. Dėl tikslesnės informacijos rekomenduojama susisiekti su Laboratorijos atstovais.

Ėminiai, kurie turi būti pristatomi per 2 – 24 val., turi būti laikomi 4 °C temperatūroje.

Ėminiai, kurie negali būti pristatyti per 24 val., turi būti saugomi ir transportuojami -70 °C temperatūroje.

ĖMINIŲ PAKAVIMAS, ŽENKLINIMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Įtariamu ketvirtai pavojingumo grupei priskiriamo hemoraginės karštligės viruso infekcijos atveju ėminiai pagal tarptautinius teisės aktus yra priskiriami A kategorijai ir turi būti transportuojami triguboje pakuotėje (žr. 1 pav.)

1. Pirminis ėminio indas. Ėminiai surenkami į mėgintuvėlius arba kito tipo sandarius indus. Ant visų pirminių indų privalo būti užklijuotos etiketės tiksliam ėminių identifikavimui.

2. Antrinė pakuotė - konteineris, į kurį pakuojamos pirminės pakuotės. Konteineris turi būti plastikinis, tvirtas, sandarus ir vandeniui nelaidus, atlaikantis ne mažiau kaip 95 kPa slėgį. Kiekviena pirminė pakuotė individualiai izoliuojama ir pakuojama su tokiu sorbento kiekiu, kuris padėtų išlaikyti vertikalią mėgintuvėlių padėtį ir pažeidimo atveju sugertų ištekėjusius ėminius. ASPĮ darbuotojas, supakavęs ėminius į antrinę pakuotę, antrą porą vienkartinių pirštinių pakeičia patalpoje, kurioje izoliuotas pacientas. Išorinis konteinerio paviršius dezinfekuojamas 5 proc. veikliosios medžiagos (peracto rūgšties) arba 3 proc. veikliosios medžiagos (chloro) natrio hipochlorito dezinfekantu. ASPĮ darbuotojas, dezinfekavęs antrinę pakuotę, perduoda ją kitam ASPĮ darbuotojui ne ėminių ėmimo patalpoje, išlaikant dezinfekcijos ekspozicijos 5 min. laiką.

3. Tretinė (išorinė) pakuotė. – kartoninė dėžė, į kurią pakuojama antrinė pakuotė kartu su ketvirtosios pavojingumo grupės virusinių hemoraginių karštinių ėminių siuntimu (toliau – siuntimas) ir ketvirtosios pavojingumo grupės virusinių hemoraginių karštinių ėminių siuntimo deklaracija (toliau – deklaracija). Į tretinę pakuotę pakuojama ir ji laikoma ne ėminių paėmimo patalpoje. 

 

1 pav. Trigubos pakuotės pavyzdys.

Ant išorinės pakuotės turi būti aiškiai pateikiama ši informacija:
-  siuntėjo pavadinimas ir adresas, kontaktinė atsakingo asmens informacija;
-  gavėjo pavadinimas ir adresas, kontaktinė atsakingo asmens informacija;
-  laikymo sąlygos.
Išorinė pakuotė turi būti pažymėta aiškiai matomais lipdukais:
-  biologinio pavojaus ženklu (žr. 2 pav.): mažiausias dydis – 100 x 100 mm, smulkiems paketams – 50 x 50 mm;

 

2 pav. Biologinio pavojaus ženklas.

-  užrašu „Infekcinė medžiaga“ (žr. 3 pav.); 

INFEKCINĖ

MEDŽIAGA

 3 pav. Informacinis lipdukas. 

-  užrašu „Pažeidimo ir ištekėjimo atveju nedelsiant pranešti visuomenės sveikatos specialistams“ (žr. 4 pav.); 

PAŽEIDIMO IR/AR IŠSILIEJIMO ATVEJU

NEDELSIANT PRANEŠTI

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTAMS

4 pav. Informacinis liptukas.

 -  vertikalią pakuotės poziciją nurodančiomis rodyklėmis (mėgintuvėlių siuntimo atveju, 2 lipdukai ant priešingų išorinės pakuotės pusių) (žr. 5 pav.). 

 

5 pav. Informacinis lipdukas.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Tarptautiniams pervežimams būtina laikyti tarptautinių teisės aktų (IATA, ADR).

Tvarkos apraše nenumatytais atvejais vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Šaltiniai:
1. Laboratory Guidelines for Testing of Ebola Virus Disease, National Institute for Communicable Diseases National Institute for Communicable Diseases, 2014.

2. Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) ir jos pasirašymo protokolas (Valstybės žinios, 1998-12-03, Nr. 106(1)-2931).

3. Projekto “Quality Assurance Exercises and Networking on the Detection of Highly Infectious Pathogens” (QUANDHIP) rekomendacijos “QUANDHIP laboratories response to outbreaks due to Highly Infectious Pathogens” (dar viešai nepublikuotos).

4. PSO gairės infekcinių medžiagų transportavimui (2013-2014).

Informacija apie klinikinės medžiagos paėmimą Ebola hemoraginei karštligei ištirti teikiama telefonais (8 5) 210 6850 arba 8 672 84854

Paskutinis atnaujinimas: 2014-12-09 11:06:57