Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Korupcijos prevencija


Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (toliau – NVSPL) vykdo nuoseklią korupcijos prevenciją laboratorijos viduje, užtikrina, kad joje dirbtų tik sąžiningi ir atsakingi savo srities specialistai, o teikiamų ir gaunamų paslaugų procesai būtų skaidrūs.

NVSPL atrankas į konkursines pareigas vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime „DĖL KONKURSINIŲ PAREIGŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮMONĖSE, IŠ VALSTYBĖS, SAVIVALDYBIŲ IR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETŲ BEI KITŲ VALSTYBĖS ĮSTEIGTŲ FONDŲ LĖŠŲ FINANSUOJAMOSE VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGOSE BEI VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE, KURIŲ SAVININKĖ YRA VALSTYBĖ IR SAVIVALDYBĖ, SĄRAŠO NUSTATYMO IR KONKURSŲ PAREIGOMS, ĮTRAUKTOMS Į KONKURSINIŲ PAREIGŲ SĄRAŠĄ, ORGANIZAVIMO TVARKOS“ patvirtintu aprašu ir NVSPL LR Vyriausybės dokumento pagrindu parengtu vidiniu aprašu. Asmenys (pretendentai į pareigas) dėl tinkamumo eiti konkursines pareigas yra tikrinami LR teisės aktų nustatyta tvarka ir STT rekomendacijų apimtimi.  

NVSPL yra asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją, kasmet nustatoma korupcijos pasireiškimo tikimybė ir atliekami su Laboratorijos veikla susijusių procesų bei teisės aktų ar jų projektų antikorupciniai vertinimai, o taip pat diegiamas saugaus pranešimo kanalas darbuotojams.

NVSPL nuolat atliekamas korupcijos prevencijos valdymo auditas, vykdomas nuoseklus esamų ir naujai įdarbintų darbuotojų antikorupcinis informavimas, interesų konfliktų ir turto deklaravimo stebėsena ir valdymas, taip pat didelis dėmesys skiriamas NVSPL skirtų asignavimų panaudojimo efektyvumui ir teisėtumui, viešųjų pirkimų skaidrumui bei asmens  duomenų apsaugai. 

NVSPL korupcijos prevencijos užtikrinimo ir korupcijos apraiškų užkardinimo procesuose glaudžiai bendradarbiauja su STT. 

 Paskutinis atnaujinimas: 2020-12-21 11:01:23
Paslaugos
Cheminiai, mikrobiologiniai, parazitologiniai, serologiniai, virusologiniai, fizikinių veiksnių tyrimai.

Ištiria ir įvertina profesinę riziką (fizikinių, cheminių, ergonominių, biologinių, fizinių, psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimą ir vertinimą) įmonėse ir įstaigose.

Pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių mokymai ir mokymai apie alkoholio ir narkotikų žalą (praradusiems teisę vairuoti transporto priemonę vairuotojams).
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas planuojamoms arba vykdomoms ūkinėms veikloms, kurioms turi būti nustatomos arba tikslinamos sanitarinių apsaugos zonų ribos. 
Mikrobiologinių mitybos terpių išpilstymo paslauga.
Mikrobiologinių mitybos terpių kokybės kontrolės paslauga.