Nacionalinė visuomenės
sveikatos priežiūros laboratorija
Neįgaliems

Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų reigistras, kodas 195551983

Žolyno g. 36, LT–10210 Vilnius
Tyrimų klausimais prašome teirautis čia
Prisijungimas

Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 1290089
Šiandien apsilankė: 1201
Dabar naršo: 3
Kauno skyrius

PATVIRTINTA

Nacionalinės

visuomenės sveikatos

priežiūros laboratorijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. VK-101

 

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS KAUNO SKYRIAUS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.    Kauno skyrius (toliau vadinama - Skyrius) yra Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (toliau vadinama - Įstaiga) struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus direktoriui.

2.  Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatčs apsaugos ministro, Įstaigos direktoriaus įsakymais, Įstaigos- nuostatais, Įstaigos darbo reglamentu, Įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais Įstaigos dokumentais ir šiais nuostatais.

3.  Skyrių sudaro:

3.1. Priėmimo poskyris;

3.2. Mikrobiologinių tyrimų poskyris;

3.3. Cheminių tyrimų poskyris;

3.4. Fizikinių veiksnių tyrimų poskyris.

4.  Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, skiriamas konkurso tvarka.

5.  Skyrius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Įstaigos direktoriui.

6.  Skyriaus darbuotojai vykdo savo funkcijas bei atsiskaito, atlieka vykdomų darbų apskaitą, rengia ataskaitas Skyriaus vedėjo nustatyta bei Įstaigos direktoriaus patvirtinta tvarka, terminais ir forma.

7.  Šie nuostatai netenka galios patvirtinus naujus Skyriaus nuostatus,

                                                                      II. UŽDAVINIAI 

                                                                                                

8.  Skyriaus uždaviniai:

8.1. užtikrinti veiksmingas, aukštos kokybės ir laiku atliekamas paslaugas;

8.2. užtikrinti gerą profesinę patirtį, naujausių tyrimų metodų taikymą;

8.3. užtikrinti optimaliausią užsakovų pareikštų pageidavimų ir lūkesčių vykdymą;

8.4. formuoti teigiamą Įstaigos .įvaizdį visuomenėje.

                                         III. FUNKCIJOS

9. Priėmimo poskyrio funkcijos:

9.1.  imti mėginius laboratoriniams tyrimams, teikti metodinę pagalbą imant mėginius valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros ir užkrečiamųjų ligų diagnostikos, profilaktikos ir kontrolės tikslais.

9.2. rengti ir diegti standartines veiklos procedūras ir darbo instrukcijas;

9.3. teisės aktų nustatyta tvarka saugoti laboratorinių tyrimų ir fizikinių matavimų dokumentus;

9.4. pagal kompetenciją teikti informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims;

9.5.  pagal kompetenciją bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, mokslo įstaigomis.


9.6. teikti metodinę - praktinę pagalbą Įstaigos struktūriniams padaliniams;

9.7. vykdyti kokybės sistemos reikalavimus;

9.8. vykdyti kitas įstatymų, kitų teisės aktų pavestas funkcijas ir Įstaigos direktoriaus pavedimus.

10. Mikrobiologinių tyrimų poskyrio funkcijos:

10.1. Pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą, strateginį veiklos planą ir (ar) programas atlikti visuomenės sveikatos priežiūrai reikalingus laboratorinius tyrimus, apmokamus iš valstybės biudžeto lėšų:

10.1.1.Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų užsakymu, Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinto Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento nustatyta tvarka, atlikti valstybinei visuomenės sveikatos saugos kontrolei reikalingus mikrobiologinius tyrimus taip pat atlikti laboratorinius tyrimus, reikalingus esant ekstremalioms sveikatai situacijoms;

10.1.2. Tarnybos, jai pavaldžių teritorinių įstaigų užsakymu, atlikti bakteriologinius, virusologinius tyrimus, reikalingus valstybinei visuomenės sveikatos priežiūrai, užkrečiamųjų ligų diagnostikai, profilaktikai ir kontrolei, ir priskiriamus būtinosioms visuomenės sveikatos priežiūros priemonėms.

10.1.3. Ekstremalių situacijų sveikatai centro užsakymu atlikti laboratorinius tyrimus,, reikalingus vykdant pavojingų objektų valstybinę priežiūrą;

10.2.   valstybės institucijų, savivaldybių, privačių ir viešųjų juridinių bei fizinių asmenų užsakymu atlikti: bakteriologinius, virusologinius, serologinius aplinkos bei klinikinius diagnostinius laboratorinius tyrimus;

10.3.  nustatyta tvarka teikti informaciją kompetetingai įstaigai apie išskirtus užkrečiamųjų ligų sukėlėjus, įrašytus į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sąrašą;

10.4.   savo veikos srityje dalyvauti užkrečiamųjų ligų sukėlėjų epidemiologinės priežiūros tinklų veikloje

10.5.teikti laboratorinių tyrimų išvadas tyrimų užsakovams;

10.5.rengti ir diegti standartines veiklos procedūras ir darbo instrukcijas;

10.6.teisės aktų nustatyta tvarka saugoti ištirtus mėginius ir tyrimų dokumentus;

10.7.pagal kompetenciją teikti informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims;

10.8.pagal kompetenciją bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, tižsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, mokslo įstaigomis.

10.9.teikti metodinę - praktinę pagalbą Įstaigos struktūriniams padaliniams;

10.10.vykdyti kokybės sistemos reikalavimus;

10.11.  vykdyti kitas įstatymų, kitų teisės aktų pavestas funkcijas ir Įstaigos direktoriaus pavedimus.

11. Cheminių tyrimų poskyrio funkcijos:

11.1.  Pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą strateginį veiklos planą ir (ar) programas atlikti visuomenės sveikatos priežiūrai reikalingus laboratorinius tyrimus, apmokamus iš valstybės biudžeto lėšų:

11.1.1.  Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų užsakymu, Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinto Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento nustatyta tvarka, atlikti valstybinei visuomenės sveikatos saugos kontrolei reikalingus cheminius tyrimus taip pat atlikti laboratorinius tyrimus, reikalingus esant ekstremalioms sveikatai situacijoms;

11.1.2.  Ekstremalių situacijų sveikatai centro užsakymu atlikti laboratorinius tyrimus, reikalingus vykdant pavojingų ofejektų valstybinę priežiūrą;

11.2. Valstybės institucijų, savivaldybių, privačių ir viešųjų juridinių bei fizinių asmenų užsakymu atlikti: cheminių maisto produktų, maisto produktų maistinės ir energetinės vertės, geriamojo vandens, analizės ir dializės vandens, baseinų, atvirų telkinių ir maudyklų vandens,- nuotekų, cheminių dezinfekantų, aplinkos, darbo aplinkos, gyvenamosios aplinkos ir kitus laboratorinius tyrimus;       

11.3.  imti oro mėginius laboratoriniams tyrimams ir atlikti kitų asmenų pateiktų mėginių laboratorinius tyrimus;

11.4.teikti laboratorinių tyrimų išvadas tyrimų užsakovams;

11.5.rengti ir diegti standartines veiklos procedūras ir darbo instrukcijas;

11.6.teisės aktų nustatyta tvarka saugoti ištirtus mėginius ir tyrimų dokumentus;

11.7.pagal kompetenciją teikti informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims;

11.8.     pagal kompetenciją bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, mokslo įstaigomis.

11.9.teikti metodinę - praktinę pagalbą įstaigos struktūriniams padaliniams;

11.10.vykdyti kokybės sistemos reikalavimus;

11.11.  vykdyti kitas įstatymu ir kitų teisės aktų pavestas funkcijas ir įstaigos direktoriaus pavedimus.

12. Fizikinių veiksnių tyrimų poskyrio funkcijos:

12.1.    Pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą strateginį veiklos planą ir (ar) programas atlikti visuomenės sveikatos priežiūrai reikalingus fizikinius matavimus, apmokamus iš valstybės biudžeto lėšų:

12.1.1.    Valstybinės visuonienės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos, ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų užsakymu, Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinto Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento nustatyta tvarka, atlikti valstybinei visuomenės sveikatos saugos kontrolei reikalingus fizikinius matavimus taip pat atlikti laboratorinius tyrimus, reikalingus esant ekstremalioms sveikatai situacijoms;

12.1.2.    Ekstremalių situacijų sveikatai centro užsakymu atlikti fizikinius matavimus, reikalingus vykdant pavojingų objektų valstybinę priežiūrą;

12.2.   Valstybės institucijų, savivaldybių, privačių ir viešųjų juridinių bei fizinių asmenų užsakymu atlikti: apšvietos , akustinio triukšmo, šiluminės aplinkos, vibracijos ir elektromagnetinio lauko matavimus.

12.3.teikti laboratorinių tyrimų išvadas tyrimų užsakovams;

12.4.rengti ir diegti standartines veiklos procedūras ir darbo instrukcijas;

12.5.teisės aktų nustatyta tvarka saugoti atliktų matavimų dokumentus;

12.6.pagal kompetenciją teikti informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims;

12.7.    pagal kompetenciją bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, mokslo įstaigomis.

12.8.teikti metodinę - praktinę pagalbą įstaigos struktūriniams padaliniams;

12.9.vykdyti kokybės sistemos reikalavimus;

12.10.         vykdyti kitas įstatymų, kitų teisės aktų pavestas funkcijas ir Įstaigos direktoriaus pavedimus.

IV. TEISĖS IR PAREIGOS

13. Skyriaus darbuotojų teisės:

13.1.iš Įstaigos struktūrinių padalinių gauti visą reikalingą informaciją Skyriaus funkcijoms

atlikti;

13.2. dalyvauti Įstaigos ir kitų institucijų organizuojamuose posėdžiuose, kuriuose svarstomi klausimai, susiję su Skyriaus vykdomomis funkcijomis;

13.3.nuolat gilinti teorines žinias, tobulinti laboratorinio darbo praktinius įgūdžius;

13.4.    naudotis kompiuterine, biuro, ryšių technika, kanceliarinėmis prekėmis, Įstaigos autotransportu, vykdant Skyriui pavestas funkcijas;

13.5.  susipažinti su Įstaigos įsakymais ir kitais dokumentais Įstaigos veiklos klausimais, reikalingais Skyriui pavestoms funkcijoms vykdyti;

13.6.  teikti Įstaigos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus materialinės - techninės bazės gerinimo, naujų darbo formų ir krypčių įvedimo, susijusius su Skyriaus atliekamomis funkcijomis;

13.7.organizuoti mokomąją praktiką aukštojo ir aukštesniojo mokslo įstaigų studentams;

13.8.   Skyriaus darbuotojai gali turėti ir kitų teisių, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams bei Įstaigos vidaus dokumentams.

14. Skyriaus darbuotojų pareigos:

14.1.laiku ir kokybiškai atlikti Įstaigos direktoriaus pavestas užduotis, susijusias su Skyriaus atliekamomis funkcijomis;

14.2.užtikrinti Skyriaus nuostatuose nurodytų funkcijų atlikimą;

14.3.   analizuoti naujausius tyrimų metodus bei metodikas ir pagal galimybes taikyti praktinėje Skyriaus veikloje;

14.4.užtikrinti informacijos, gautos vykdant Skyriaus funkcijas, konfidencialumą;

14.5.   Skyriaus darbuotojai gali turėti ir kitų pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams bei Įstaigos vidaus dokumentams.

V. ATSAKOMYBĖ

 

15.Už funkcijų ir pareigų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą Skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Paskutinis atnaujinimas: 2012-04-26 10:03:12
© NVSPL. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.