Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Klausimai-atsakymai
Kaimynams TEO įvedė šviesolaidinį internetą. Su mumis nesitarę meistrai kabelį laiptinėje pravedė palei mūsų durų varčią, o skirstymo dėžutė ties ta vieta, kur kitapus nestoros sienos mūsų bute pritvirtintas boileris. Ar nepakenks mūsų sveikatai kaimynų internetas? Spausdinti
2013-07-31

 Lietuvos higienos normos  HN 80:2011 „Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz – 300 GHz radijo dažnių juostoje“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymu   Nr. V-199 (Žin., 2011, Nr. 29-1374; Nr. 39-1896) reikalavimai netaikomi elektromagnetinės spinduliuotės (EML) šaltiniams didesnės negu 25 W efektyviosios spinduliuotės galios,  šiuo atveju šviesolaidinio interneto paskirstymo dėžutė (techniškai tvarkinga) netraktuojama  kaip EML šaltinis, kuris spinduliuoja daugiau kaip 25 W. Be to, informacija (garsinė, vaidinė), kuri šviesolaidinio kabelio  pagalba tiekiama į vaizdo, garso imtuvus (kompiuterius, televizorius ir kt.) nekelia pavojaus sveikatai.

 Pagal 1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo nustatoma radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių pateikimo į rinką, laisvo judėjimo ir eksploatacijos pradžios Europos Sąjungoje reguliavimo sistema. Direktyva 1999/5/EB numato, kad visiems aparatams, tarp jų ir šviesolaidinio interneto,  taikomi tokie esminiai reikalavimai kaip naudotojo ir bet kurio kito asmens sveikatos apsauga ir sauga, įskaitant 1973 m. vasario 19 d. Tarybos direktyvoje 73/23/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektrotechniniais gaminiais, skirtais naudoti tam tikrose įtampos ribose, suderinimo, taikomus saugos reikalavimus. Vadovaujantis Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. 4-701 (Žin., 2012, Nr. 87-4527), 9.1 ir 9.11 punktais į šalies rinką vartotojams tiekiamų ne maisto gaminių, tarp jų elektromagnetinę spinduliuotę skleidžiančių prietaisų (kompiuterių, soliariumų, mobiliųjų telefonų ir kt.), atitikties teisės aktų reikalavimams kontrolę vykdo bei vartotojų prašymus (skundus) dėl produktų, kurie neatitinka privalomųjų ir (ar) deklaruojamųjų reikalavimų, tiria Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos

 
Atgal
Užduokite savo klausimą:
Pasirinkite klausimų katalogą:
  
AntiSpam

Paslaugos
Cheminiai, mikrobiologiniai, parazitologiniai, serologiniai, virusologiniai, fizikinių veiksnių tyrimai.

Ištiria ir įvertina profesinę riziką (fizikinių, cheminių, ergonominių, biologinių, fizinių, psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimą ir vertinimą) įmonėse ir įstaigose.

Pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių mokymai ir mokymai apie alkoholio ir narkotikų žalą (praradusiems teisę vairuoti transporto priemonę vairuotojams).
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas planuojamoms arba vykdomoms ūkinėms veikloms, kurioms turi būti nustatomos arba tikslinamos sanitarinių apsaugos zonų ribos. 
Mikrobiologinių mitybos terpių išpilstymo paslauga.
Mikrobiologinių mitybos terpių kokybės kontrolės paslauga.