Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Darbuotojams

NVSPL darbuotojai susidūrę su negerovėmis darbe gali saugiai pranešti apie darbo tvarkos pažeidimus (neblaivumo atvejus, turto gadinimą, transporto neteisėtą naudojimą ir pan.), apie interesų konfliktus, įvairias vagystes, dokumentų klastojimus, sukčiavimus ir kitus nusikaltimus, o taip pat  dėl korupcinių veikų (kyšininkavimo, papirkinėjimo, piktnaudžiavimo tarnyba ir kt.)   užpildydami anoniminio pranešimo formą (https://www.prokuraturos.lt/data/public/uploads/2018/12/pranesimo-apie-pazeidima-forma.pdf) ir išsiųsdami ją el. paštu pranesk(eta)nvspl.lt.

Su darbuotojų teikiamais pranešimais susipažins tik atsakingas už prevencijos korupcija asmuo, kuris inicijuos  pranešimo tyrimą ir priims sprendimus kurį vadovą informuoti inicijuotam pranešimo tyrimui atlikti. Pranešimas nebus perduotas nagrinėti skunde minimam asmeniui ar padaliniui kurio žinioje dirba skundžiamas asmuo, taip pat tyrimo metu ši informacija nebus teikiama skundžiamo asmens tiesioginiam vadovui. 

Vidinio pranešimo kanalo aprašo rengimo metu, NVSPL darbuotojai gali naudotis išoriniais pranešimų kanalais – teikti pranešimus apie negeroves darbe ir vadovų netinkamus ar nusikalstamus veiksmus, kompetentingai institucijai, t. y., Generalinei prokuratūrai https://www.prokuraturos.lt/lt/praneseju-apsauga/5954 ir Elektroniniu paštu praneseju.apsauga@prokuraturos.lt.

Dėl korupcinių veikų (kyšininkavimo, papirkinėjimo, piktnaudžiavimo tarnyba ir kt.) galima pranešti STT

Elektroniniu paštu pranesk@stt.lt ir tel. 8 5 266 33 33.

NVSPL užtikrindama pranešėjų, pranešančių saugiu vidaus kanalu,  teises vadovaujasi Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, nuostatomis. Informacijos apie pažeidimus įstaigoje teikimo tvarkos aprašas  šiuo metu yra rengiamas.  Iki Tvarkos aprašo NVSL įsigaliojimo, Laboratorija užtikrindama pranešėjų teises ir saugumą vadovaujasi:

Nutarimu dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymoįgyvendinimo (patvirtintas 2018 m. lapkričio 14 d. Nr. 1133) https://www.e tar.lt/portal/lt/legalAct/c5d99180ed8a11e88568e724760eeafa.

Law on protection of whistlblowers https://www.prokuraturos.lt/data/public/uploads/2020/02/1.9-225-praneseju-apsaugos-istatymas-eng.pdf vadomis bei pranešimų nagrinėjimui taiko LR Generalinėje prokuratūroje įtvirtintą pranešimų nagrinėjimo schemą  https://www.prokuraturos.lt/data/public/uploads/2019/01/schema-01-07.pdf.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-08-25 15:57:07
Paslaugos
Cheminiai, mikrobiologiniai, parazitologiniai, serologiniai, virusologiniai, fizikinių veiksnių tyrimai.

Ištiria ir įvertina profesinę riziką (fizikinių, cheminių, ergonominių, biologinių, fizinių, psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimą ir vertinimą) įmonėse ir įstaigose.

Pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių mokymai ir mokymai apie alkoholio ir narkotikų žalą (praradusiems teisę vairuoti transporto priemonę vairuotojams).
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas planuojamoms arba vykdomoms ūkinėms veikloms, kurioms turi būti nustatomos arba tikslinamos sanitarinių apsaugos zonų ribos. 
Mikrobiologinių mitybos terpių išpilstymo paslauga.
Mikrobiologinių mitybos terpių kokybės kontrolės paslauga.