Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Kokybės kontrolė NVSPL. Sveikatos rizikos veiksnių vertinimo skyrius - 2020-11-12

Jungtinių tautų iniciatyva nuo 1990-ųjų kasmet, antrąjį lapkričio ketvirtadienį, visame pasaulyje minima Pasaulinė kokybės diena. Šią dieną siekiama atkreipti dėmesį į kokybės svarbą visose veiklos sferose. Kokybė – esminis veiksnys, kuo kurio priklauso kiekvienos organizacijos augimas bei klestėjimas. Vadybos sistemų sertifikavimo bendrovė „Bureau Veritas Lit“ nuo 2007-ųjų kasmet organizuoja tarptautinę konferenciją kokybės vadybos tema „Kokybės diena su „Bureau Veritas“.


Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje (NVSPL) taip pat periodiškai vyksta vidaus auditorių mokymai, kurių tikslas – įvertinti NVSPL vadybos sistemos atitiktį tarptautinių standartų LST EN ISO/IEC 17025, LST EN ISO 15189, LST EN ISO 9001 ir vadybos sistemos dokumentų reikalavimams. Taip pat įvertinti įstaigos procesus bei jų atitiktį nustatytiems reikalavimams, įvertinti ar įstaigos vadybos sistema efektyviai įgyvendinta ir prižiūrima. 2019 m. spalio 21–24 ir 29–30 dienomis NVSPL buvo perakredituojama pagal tarptautinio standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ naują versiją. Akreditaciją vykdė Nacionalinio akreditacijos biuro ekspertai. Šis procesas apėmė Vilniaus, Šiaulių ir Klaipėdos padalinius, fiksuotą ir lanksčią akreditavimo sritis cheminių, mikrobiologinių bei fizikinių tyrimų srityse (darbo aplinka, soliariumų įranga, gyvenamosios ir visuomeninės paskirties patalpos bei aplinka, statinių inžinerinė įranga, gyvenamosios ir visuomeninės paskirties patalpos, gyvenamoji aplinka, statinių inžinerinė įranga). 2019 metų lapkričio 4–5 ir 18–20 dienomis Laboratorijoje vyko akreditacija tarptautinio standarto LST EN ISO 15189:2013 „Medicinos laboratorijos. Kokybės ir kompetencijos reikalavimai (ISO 15189:2012, pataisyta 2014-08-15 versija)“ reikalavimų atitikčiai, kurią atliko Nacionalinio akreditacijos biuro ekspertai. Akreditavimas apėmė Virusologinių, Molekulinių biologinių ir Serologinių tyrimų poskyrius.

2020 m. vasario 14 d. Nacionalinio akreditacijos biuro prie Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos direktoriaus įsakymu laboratorija akredituota ir išduotas akreditavimo pažymėjimas, kuris suteikia teisę akredituotais metodais atlikti fizikinius-cheminius aplinkos ir maisto tyrimus, mikrobiologinius aplinkos ir maisto tyrimus bei fizikinių veiksnių tyrimus. Akreditavimo pažymėjimas galioja iki 2025 m. vasario 13 d.

2020 m. liepos 3 d. Nacionalinio akreditacijos biuro prie Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos direktoriaus įsakymu laboratorija akredituota ir išduotas akreditavimo pažymėjimas, kuris suteikia teisę akredituotais metodais atlikti virusologinius, serologinius ir molekulinius biologinius tyrimus. Akreditavimo pažymėjimas galioja iki 2025 m. liepos 2 d.

NVSPL Sveikatos rizikos veiksnių vertinimo skyriaus Fizikinių veiksnių tyrimų poskyrio specialistai visoje Lietuvos Respublikoje atlieka fizikinių veiksnių matavimus.  Fizikiniai matavimai reikalingi atliekant įvairias procedūras: valstybinei visuomenės sveikatos saugos kontrolei, pripažįstant statinius tinkamais naudoti, rengiant elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planus, įmonių / įstaigų darbuotojų darbo vietų įrenginių skleidžiamo triukšmo matavimams. Fizikinių veiksnių tyrimų poskyrio specialistai 2020 m. per sausio–rugsėjo mėnesius atliko virš 10550 matavimų, iš kurių triukšmo matavimai sudarė apie 30 proc., mikroklimato matavimai – apie 29 proc., apšvietos matavimai – maždaug 16 proc., elektromagnetinės spinduliuotės matavimai – apie 11 proc.,  ultravioletinės spinduliuotės matavimai – apie 10 proc., vibracijos matavimai – apie 3 proc., ventiliacijos efektyvumo matavimai – apytiksliai 1 proc.

NVSPL Sveikatos rizikos veiksnių vertinimo skyriaus Profesinės rizikos vertinimo poskyrio specialistai visoje Lietuvos Respublikoje atlieka profesinės rizikos veiksnių vertinimą, kuris reikalingas įmonėse užtikrinti darbuotojų darbo vietų profesinę saugą ir sveikatą. Profesinės rizikos vertinimo poskyrio specialistai atliko 3400 profesinės rizikos veiksnių vertinimą, tarp jų 40 proc. sudarė ergonominių veiksnių vertinimas, 38 proc. – fizikinių veiksnių vertinimas, 11 proc. – psichosocialinių veiksnių vertinimas, 7 proc. – cheminių veiksnių vertinimas, 3 proc. – fizinių veiksnių vertinimas, 1 proc. – biologinių veiksnių vertinimas.

NSVPL Sveikatos rizikos veiksnių vertinimo skyriaus specialistai, pasitelkdami šiuolaikines programas (geografinę informacinę sistemą ArcGis, oro taršos ir kvapų vertinimo programą – ADMS-Urban, elektromagnetinės spinduliuotės vertinimo programą – Cellular Expert, triukšmo vertinimo programą – IMMI) atlieka esamų ir / ar planuojamų ūkinių veiklų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) procedūras, kurių metu išanalizuojami aplinką bei gyventojus veikiantys rizikos veiksniai (oro tarša, kvapai, triukšmas ir kt.), išnagrinėjamos prevencinės priemonės, alternatyvos, jeigu tikslinga, nustatomos sanitarinės apsaugos zonos.

Sveikatos rizikos veiksnių vertinimo skyriaus specialistai 2020 m. per sausio–rugsėjo mėnesius atliko 22 oro taršos modeliavimus, 4 triukšmo modeliavimus ir 6 kvapų modeliavimus bei suteikė virš 60 konsultacijų sveikatos rizikos veiksnių vertinimo klausimais, taip pat parengė penkis aktualius straipsnius sveikatos rizikos veiksnių poveikio sveikatai klausimais.


Daugiau informacijos, susijusios su poveikio visuomenės sveikatos vertinimu ir aplinkos veiksnių (triukšmo, elektromagnetinės spinduliuotės, oro taršos, kvapų) poveikiu sveikatai gali pateikti NVSPL Sveikatos rizikos veiksnių vertinimo skyriaus vedėjas Marius Urbonas, tel.  (8 5) 263 9662.Atgal Spausdinti
Paslaugos
Cheminiai, mikrobiologiniai, parazitologiniai, serologiniai, virusologiniai, fizikinių veiksnių tyrimai.

Ištiria ir įvertina profesinę riziką (fizikinių, cheminių, ergonominių, biologinių, fizinių, psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimą ir vertinimą) įmonėse ir įstaigose.

Pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių mokymai ir mokymai apie alkoholio ir narkotikų žalą (praradusiems teisę vairuoti transporto priemonę vairuotojams).
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas planuojamoms arba vykdomoms ūkinėms veikloms, kurioms turi būti nustatomos arba tikslinamos sanitarinių apsaugos zonų ribos. 
Mikrobiologinių mitybos terpių išpilstymo paslauga.
Mikrobiologinių mitybos terpių kokybės kontrolės paslauga.